Szukaj

DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

Płatności

Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 

Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. 

Klient może wybrać formę płatności:

przelew bankowy - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu elektronicznej obsługi płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
Po uzyskaniu autoryzacji, czas realizacji wynosi 5 dni roboczych. 

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

Dostawa

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. Wysyłka  Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia i mogą różnić się w zależności od miejsca dostawy. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.

Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy i płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Czas dostawy zamówienia wynosi:
a) na terenie Rzeczpospolitej Polski – od 2 do 7 dni roboczych,
b) na terenie Unii Europejskiej – do 18 dni roboczych,
c) poza granicami Unii Europejskiej – do 21 dni roboczych,

Czas i koszt dostawy różni się w zależności od miejsca dostawy: 

Polska: wysyłka kurierem - 17 zł

Unia Europejska: wysyłka pocztą - 120 zł/ 25 EUR

Świat: wysyłka pocztą - 170 zł / 35 EUR

Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną.

Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia, a konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dostępne będą na stronie internetowej sklepu.

Sprzedawca wskazuje, że:

z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów