Szukaj

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRIPLÉS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). 

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

2. PODSTAWOWE DEFINICJE

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

Sprzedawca: Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.triplesofficial.pl prowadzony jest przez P.H. Adviser Joanna Kasprowiak, ul. Fiołka 15, 05-092 Łomianki, NIP 1180795638, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Baczyńskiego 15, 05-092 Łomianki.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.triplesofficial.pl

Towar lub Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

3. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres poczty elektronicznej contact@triples.pl.

Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

Sklep Internetowy,

Newsletter.

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. 

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 

4. DANE OSOBOWE

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i osób, których dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów zakupowych; 

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystania z innych praw klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniani danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Newsletter

Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

Korzystanie z Newsletter-a wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres contact@triples.pl.

6. SPRZEDAŻ

Towary

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

Zamówienia i ich realizacja

Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie. 

Zamówienia można składać bez rejestrowania konta w Sklepie (gościnne zakupy). 

Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. 

Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych. 

Płatności

Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 

Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. 

Klient może wybrać formę płatności:

zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu elektronicznej obsługi płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu drogą elektroniczną.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
Po uzyskaniu autoryzacji, czas realizacji wynosi 5 dni roboczych. 

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

Dostawa

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. UWAGA: Produkt jest dostarczany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia poza terytorium Polski należy składać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym na adres: contact@triples.pl

Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.

Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy i płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Czas dostawy zamówienia wynosi:
a) na terenie Rzeczpospolitej Polski – od 2 do 7 dni roboczych,
b) na terenie Unii Europejskiej – do 18 dni roboczych,
c) poza granicami Unii Europejskiej – do 21 dni roboczych,

Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną.

Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia, a konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dostępne będą na stronie internetowej sklepu.

Sprzedawca wskazuje, że:

z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Dodatkowe informacje dla Konsumenta

Umowa jest zawarta na czas oznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru. 

Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 

Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest niewyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

Żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Przasnyska 9 m 121, 01-756 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. 

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami. 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania Towaru. 

Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu. 

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą. 

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. 

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.triplesofficial.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 

Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.triplesofficial.pl bez zgody właściciela jest zabronione. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

KONTAKT: Zapytania prosimy kierować na adres: contact@triples.pl

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DANE OSOBOWE

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest P.H. ADVISER Joanna Kasprowiak z siedzibą w Łomiankach przy ul. Fiołka 15, 05-092, NIP 1180795638, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. DANE OSOBOWE

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online.

Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.

Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

3. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

Dane gromadzone w wyniku dobrowolnego zapisania się do Newslettera. Administrator może przetwarzać dane osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Identyfikacji jako użytkownika Portalu oraz zapewnienia dostępu do funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu.

Zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy za pośrednictwem Portalu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji.

Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. NEWSLETTER

Jeśli Użytkownik wyrazi osobą zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje handlowe dotyczące naszych produktów, promocji i usług za pomocą poczty elektronicznej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez sklep.

7. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku gdy Użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, ma niedokończone postępowanie reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec P.H ADVISER Joanna Kasprowiak.

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

9. COOKIES

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

9.2 Cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

tworzenia statystyk,

utrzymania sesji Użytkownika,

dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

10. Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów